Strategisk næringsplan

F

Bjugn kommune 2013 - 2015

Behovet for en strategisk næringsplan ble initiert gjennom drøftinger i Kopparn Utvikling i Mars 2012. Arbeidet ble her vedtatt igangsatt. Det ble deretter gjennomført en involverende prosess med næringslivet og Bjugn kommune, som resulterte i at kommunestyret vedtok Strategisk Næringsplan fort Bjugn kommune 2013 - 2015 i møte i oktober 2012.

Hensikten med å etablere en plan for næringsutviklingsarbeidet handler i første rekke om at aktørene i felleskap blir enig om både mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet i Bjugn fram mot 2015. Dette innebærer hva som skal prioriteres, om hvordan det skal arbeides og ikke minst klargjøring av roller og ansvar. En konsekvens av å etablere mål og strategier vil dessuten innebære en mer tydelig profil utad. Kommunen som sådan vil oppfattes som mer samkjørt, mer enig, mer offensiv, mer attraktiv og ikke minst mer effektiv.

Kopparn Utvikling AS er verktøyet som kommunen har for å gjennomføre strategiene og tiltakene. Selskapet er en "mellomromsoperatør" som er pådriver, igangsetter, koordinator og kunnskapsleverandør lokalt, basert på de behov som aktørene har.

For Bjugn kommune har dette vært kjernen i utviklingsarbeidet de siste årene. Samskapt læring er utviklet gjennom gode samarbeidsarenaer, fellesprosjekter og tett samarbeid er blitt til over tid. Relasjoner og tillitt mellom aktørene er også på plass.

Kommunestyret i Bjugn behandlet i møte 26.04 2016 forslag til ny strategisk næringsplan for perioden 2016 - 2019. Et enstemmig kommunestyre vedtok planen, med tilhørende handlingsplan.

Gjeldende strategiske næringsplan i Bjugn kommune; SNP Bjugn for perioden 2012 -2015, ble utarbeidet etter en prosess høsten 2012. Med de stadig raskere endringer som skjer i samfunnet var det nå betimelig med en helhetlig gjennomgang av situasjonen i Bjugn og på Fosen, som grunnlag for å sette nye mål og strategier for næringsutviklingen framover. Prosessen ble startet opp høsten 2015.


Det er en rekke forhold som gjør situasjonen i dag forskjellig fra høsten 2012, noe som understreker behovet for at den strategiske næringsplanen rulleres. Noen av disse er:

 • Etableringen av Marine Harvest Fish Feed på Valsneset
 • Etableringen av kampflybasen på Ørlandet
 • Etableringen av Næringsalliansen på Fosen i 2013
 • Strategidokumentet for Fosen, vedtatt av kommunene og Fosen regionråd
 • Byregionprogrammet for Fosen Fase 1 er gjennomført
 • Byregionprogrammet for Fosen Fase 2 er igangsatt
 • Kommunesammenslåingsprosessen 2013/2014
 • Kommunereformen 2014/2015/2016
 • Kommunevalget 2015 og ny politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • Bjugn kommune sin økonomiske situasjon
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er rullert
 • Sentrumsutvikling Botngård, samt nye ferdig regulerte boligområder
 • Fosenvegene AS gir nå synlige resultater
 • Nedgangen i oljepris med påfølgende redusert aktivitet nasjonalt

I strategiprosessen har det vært viktig å involvere de sentrale utviklingsaktørene i kommunen; Bjugn kommune, Bjugn Næringsforening og lederne i næringslivet. Disse var derfor invitert til en strategisamling onsdag 11. November i lokalene til Bjugn Sparebank. Til sammen deltok drøye 30 personer på samlingen, med god tilstedeværelse fra kommunens næringsaktører.

Prosessen som er lagt til grunn for rulleringen er:

 • Evaluering/gjennomgang av dagens SNP Bjugn, samt situasjonsbeskrivelse som er relevant for næringsutvikling i Bjugn fram mot 2019
 • Utarbeidelse av kompendium med ulike relevante beskrivelser av ståsted og situasjon på Fosen høsten 2015
 • Gjennomføring av strategisamling i Bjugn 11. November 2015
 • Utarbeidelse av høringsforslag til SNP dokument på bakgrunn av 1-3. Forslag til strategidokument er distribuert til BNF, alle næringsaktører som var invitert til strategisamlingen, til medlemmene av NA Fosen og til styret i Kopparn Utvikling, samt ordfører og rådmann i Bjugn kommune. Dokumentet er i tillegg distribuert via KU sin Facebook side 7160.no og web portalen 7160.no. Høringsfrist var satt til 27. Januar 2016
 • Styret i KU behandlet høringsdokumentet i møte 28. januar, og gjorde følgende enstemmige vedtak:
 • Styret slutter seg til foreslått Strategisk Næringsplan for Bjugn kommune 2016 – 
2019, inkludert handlingsplanen for 2016. 

 • SNP 2016 – 2019 inkludert handlingsplanen for 2016 oversendes til Bjugn kommune for politisk behandling. 

 • Administrasjonen får fullmakt til å finpusse/spisse forslaget før det legges fram 
for kommunestyret. 


Forslaget som nå legges fram for kommunestyret i Bjugn er totalt bearbeidet og revidert ifht utgående dokument. Målstrukturen er omarbeidet, bla med nytt forslag til overordna målsetting. Denne versjonen er mer næringsfokusert – og dreier seg i mindre grad om samfunnsforhold. Disse er godt ivaretatt i kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planverk i kommunen .

Det er tatt inn forslag til 4 hovedmål, som bidrar til å spisse innretningen i planen. Resultatmålene er ambisiøse og konkrete: 200 nye arbeidsplasser innen 2019.

Dette underbygger den positive sysselsettingveksten som har vært i Bjugn de siste årene, jf figuren nedenfor.


For mer info kontakt:

Daglig leder Arnt-Ivar Kverndal E-post: arnt-ivar.kverndal@inaq.no mobil: 977 76 485


Last ned dokumenter