Næringsalliansen Fosen

F

Næringsalliansen på Fosen arbeider på tvers av kommune-, og fylkesgrenser for å skape vekst på hele Fosen. NA Fosen løfter de næringsrelaterte oppgaver, som kommunene hver for seg vanskelig evner å få på plass alene.

Næringsalliansen på Fosen ble etablert i 2013 og består av regionens utviklingsaktører og næringsforeninger, der alle har direkte kontakt til næringslivet og bedriftene på Fosen, og som alle arbeider for at skape vekst og gode rammevilkår for alle typer næringsliv og forskningsinnsatser på Fosen. NA Fosen utarbeidet allerede i 2013 den første felles næringsplanen for Fosen-regionen, som ble vedtatt av regionrådet og kommunene. Denne dannet grunnlaget for en søknad til Byregionprogrammet (ByR) i 2014, i regi av Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Fosen deltok i fase 1 av dette programmet i 2014, og er nå i gang med fase 2 som varer i perioden 2015 - 2018. I ByR Fosen samarbeides det om å gjennomføre regionens næringsstrategier, samt utvikle gode samarbeidsmodeller mellom aktørene. Fra 2013 og fram til i dag har det vært jobbet med følgende målområder:

1 Regionalt samarbeid

2 Fosen som felles bo- og arbeidsregion

3 Samferdsel og infrastruktur

4 Sterkere involvering og bruk av FoUI-kompetanse på Fosen

Det er nå igangsatt et arbeid for å rullere dagens strategiske næringsplan. En ny plan forventes å være ferdig utarbeidet i løpet av første del av 2016.

NA Fosen har en løselig organisering, med Bjørn Damhaug fra Fosen Innovasjon som valgt daglig leder. Aktivitetene i NA Fosen finansieres gjennom midler fra et regionalt utviklingsfond, der kommunene på Fosen bidrar sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg søkes det om ulike midler fra virkemiddelapparatet for gjennomføring av av prosj.ekter og aktiviteter. Et eksempel på dette er Byregionprogrammet.

NA Fosen har egen hjemmeside som du finner her: http://nafosen.no


For mer info kontakt:

arnt-ivar.kverndal@inaq.no mobil: 977 76 485

eller daglig leder Bjørn Damhaug bjorn@liv-holding.no mobil: 988 64 444