Kopparn Utvikling AS

F

Kopparn Utvikling AS er Bjugn kommune sitt utviklingsselskap, heleid av Bjugn kommune. I tillegg til å eie store deler av Valsneset industriområde, har selskapet som funksjon å koordinere utviklingsarbeidet i Bjugn. Mandatet for dette arbeidet er nedfelt i kommunens til enhver tid gjeldende strategiske næringsplan. Dagens plan ble vedtatt av kommunestyret i Bjugn 23.10 2012. En årlige handlingsplan bidrar til å prioritere det operative arbeidet.

Næringsutviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med Bjugn Næringsforum og Bjugn kommune. I tillegg har selskapet målsetting om å være tett på næringsaktørene i kommunen slik at en kan bidra til utvikling basert på bedriftenes ulike behov. Samtidig skal selskapet bidra med tilrettelegging og hjelp til nye aktører som ønsker å etablere seg i Bjugn.

Selv om selskapet er eid av Bjugn kommune, står det på egne bein økonomisk. Inntektsgrunnlaget kommer først og fremst gjennom utleie og salg av areal på Valsneset Industriområde i Bjugn.

Kopparn Utvikling AS er medlem av Næringsalliansen på Fosen, og har de siste par årene involvert seg i det regionale samarbeidet. Bakgrunnen for dette er at en mener at det som er bra for Fosen er bra for Bjugn. Vekst og utvikling i regionene vil med andre ord og også bidra positivt i vår kommune.

Daglig ledelse i selskapet leies inn fra INAQ AS ved seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal.

Styret har følgende sammensetning:

Observatører til styret er:


For mer info kontakt:

Daglig leder Arnt-Ivar Kverndal e-post: arnt-ivar.kverndal@inaq.no mobil: 977 76 584